This piece is by Polish painter Mikołaj Obrycki and titled “Euzebiusz”.

Mikolaj Obrycki

You can view more of Mikołaj’s work through his website.

Images courtesy of Mikołaj Obrycki