Satoki Nagata is a Chicago-based photographer, predominately shooting black and white. This piece is titled “Michigan and Chicago Avenue, Chicago 2013”.

Satoki Nagata

You can view more of Satoki’s work through his website.

Images courtesy of Satoki Nagata