Nikolai Jelneronov is a US-based painter. This piece is titled “Zen Landscape Story (2)”.

Nikolai Jelneronov art

You can view more of Nikolai’s work through Saatchi Art.

Images courtesy of Nikolai Jelneronov