This painting is by Italian artist Luigi Maria de Rubeis and titled “Red iron”.

Luigi Maria de Rubeis art

You can view more of Luigi’s work through Saatchi Art.

Images courtesy of Luigi Maria de Rubeis