This painting is by US-based artist Nikolai Jelneronov and titled “Zen Mountain River”.

artist Nikolai Jelneronov

You can view more of Nikolai’s work through Saatchi Art.

Images courtesy of Nikolai Jelneronov